Categories
Dieren

De impact van het verlies

Begrazing

De invloed van wilde dieren op de landbouw en andere menselijke activiteiten is onmiskenbaar en in vele gebieden aanwezig. In de meeste gevallen moeten conclusies dat methoden zoals zwenkgras alleen in specifieke natuurgebieden mogen worden gebruikt, worden heroverwogen, aangezien het beheer van wilde dieren altijd een moeilijke en complexe aangelegenheid is, waarvoor aanzienlijke beheersinstrumenten en personeel met deskundige mensen nodig zijn.

Zo kan het opsporen of fysiek controleren van openbare begrazingsdieren de bedrijfsactiviteiten vereenvoudigen. Als echter dieren uit een bepaald gebied verdwijnen en enkele jaren later weer opduiken, is het van belang precies vast te stellen wat de oorzaak van de verdwijning is, zodat het probleem doeltreffend kan worden aangepakt.

In dit document is gepoogd de voor het VK belangrijke landschaps- en veeteelt/weidekwesties te behandelen bij de beoordeling van de vraag of er voldoende bewijsmateriaal is om de ontwikkeling van geschikte jacht- en weidegebieden als onderdeel van vergunningsgebieden van kwaliteit B te rechtvaardigen. Het document is in de eerste plaats gericht op landbouwgrond, bos en heggen, maar het team heeft zich ook geconcentreerd op het vegetatiebeheer van heidevelden, als dat geschikte sportmogelijkheden zou bieden. Vergunningen voor begrazingsgebieden/jachtgebieden/landschapsbeheergebieden worden afgegeven door het directoraat Diergeneesmiddelen, samen met alle andere aspecten van verantwoorde jacht en landschapsbeheer.

Erkenningen Het document is geschreven en onderzocht in het VK door de medaillewinnaar in de vogelbescherming (Coroner) Dr. Bill Kelly van Austin Jones, die vele jaren heeft deelgenomen aan verschillende ruimingsproeven op de heidevelden van Engeland. Het was zijn bijdrage en inzet en het werk dat hij met name in de loop der jaren heeft herzien, die hebben bijgedragen tot de totstandkoming van de thema’s van dit document. Dank gaat ook uit naar Tony Gurney (Antelope Club) voor zijn commentaar op de jacht- en begrazingsstudie. Dank aan de kraagmeesters van Alphington Aviation, die met het oog op de bevordering van de schietsport het boogschieten en het sporenonderzoek voor wegbeheerders hebben uitgevoerd, en van wie dit document het idee van het initiatief heeft overgenomen bij de bespreking van het behoud van wilde dieren, en die de efficiĆ«nte uitvoering van dit onderzoek mogelijk hebben gemaakt.

Lees meer

Schaapkudes

Leave a Reply

Your email address will not be published.